Case Study - przykładowe projekty

Problem Klienta

Zarząd firmy widząc postępującą autonomizację celów poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz nawarstwiające się problemy kompetencyjne i komunikacyjne pomiędzy zespołami poszukiwał narzędzi do zdefiniowania źródła konfliktów.

 

Rozwiązanie

W organizacji przeprowadzono badania kultury organizacyjnej w perspektywie bieżącej sytuacji oraz stanu jakiego oczekiwano by w przyszłości. Wnioski wskazały konieczność rewizji misji i wizji firmy i podniesienie ich rangi jako kierunku działań wszystkich pracowników. Ponadto zaproponowano wprowadzenie działań wpływających na poczucie wewnętrznej wspólnoty celów. 

Badanie Kultury Organizacyjnej

Problem Klienta

Dyrektor Handlowy definiując potrzebę budowy strategii sprzedaży, poszukiwał metodyki wspierającej zdefiniowanie najlepszej drogi rozwoju biznesu.

 

Rozwiązanie

W celu zainicjowania projektu budowy strategii sprzedaży zaproponowano określenie przewag konkurencyjnych i pozycji rynkowej za pomocą wyznaczenia Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS). Na tą potrzebę opracowano trzy analizy określające:

Perspektywę Klienta - opracowaną za pomocą badań w których wskazali najistotniejsze obszary współpracy.

Perspektywę Biznesu - opartą o szanse i silne strony organizacji, wskazane przez kluczowych jej interesariuszy.

Perspektywę Procesu - przygotowaną na bazie zdefiniowanych problemów w kluczowych procesach.

Efektem zdefiniowania Kluczowych Czynników Sukcesu było określenie głównych kompetencji organizacji na których powinna się skupić oraz przesłanek do budowy efektywnej strategii sprzedaży. Dodatkowo organizacja zyskała metodykę do systemowej autodiagnozy i pozyskiwania kluczowych informacji przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Opracowanie strategii sprzedaży

Problem Klienta

Długi i pracochłonny proces sprzedaży prowadził do spadku efektywności całego przedsiębiorstwa. Właściciele widząc zatory w realizacji zamówień, określili potrzebę przeglądu procesu sprzedaży i pozostałych kluczowych procesów w organizacji.

 

Rozwiązanie

Na etapie analizy wykonano ewidencję wszystkich realizowanych procesów oraz opracowano macierz wzajemnych relacji. Następnie zdefiniowano procesy główne oraz pomocnicze. W kolejnym kroku na bazie wywiadów z uczestnikami procesu sprzedaży przygotowano mapę - wizualne odwzorowanie procesu sprzedaży, co pomogło w ujawnieniu wąskich gardeł oraz miejsc nie dodające wartości. Analiza mapy pozwoliła określić mierniki, pozwalające rozpocząć pomiar i zarządzanie realizowanymi w ramach procesu działaniami. Jednocześnie dokonano pierwszych optymalizacji i mikro usprawnień w zakresie reorganizacji pracy i systemu premiowania handlowców.  

Optymalizacja procesu sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej

Wybrane Projekty

  794 115 512

794 115 512

Logotyp JA